Image

NovoPen Echo - oficiálny návod na použitie

Pred použitím injektora na podanie inzulínu NovoPen Echo® si pozorne prečítajte tento návod.

úvod

Ďakujeme vám, že ste si vybrali injektor InoPen Echo® na podávanie inzulínu, ktorý vám uľahčí liečbu inzulínom. Táto príručka obsahuje návod na použitie, skladovanie a starostlivosť o injekčný injektor NovoPen Echo®.

NovoPen Echo® injektor je ľahko ovládateľný. Umožňuje zadať dávku 0,5 až 30 jednotiek v krokoch po 0,5 jednotkách.
NovoPen Echo® injektor je vybavený pamäťovým displejom poslednej podanej dávky a časom, ktorý uplynul od injekcie.
NovoPen Echo® injektor je určený na použitie s Penfill® 3 ml inzulínovými náplňami a jednorazovými ihlami NovoFine® alebo NovoTvist® do dĺžky 8 mm.
Pred použitím injektora si musíte prečítať tento návod na použitie, aj keď ste už použili NovoPen Echo® alebo iné injektory na podanie inzulínu z Novo Nordisk.

Pozrite si obrázky na prednom kryte, kde sú uvedené názvy rôznych častí injektora na podávanie inzulínu NovoPen Echo®. Aby ste si návod ľahšie prečítali, ponechajte túto stránku rozšírenú. ►

Injekčné zariadenie NovoPen Echo® sa má používať len v kombinácii s produktmi, ktoré sú s ním kompatibilné a zabezpečujú jeho bezpečnú a efektívnu prevádzku. NovoPen Echo® injektor je určený na použitie s Penfill® 3 ml inzulínovými náplňami a jednorazovými ihlami NovoFine® alebo NovoTvist®. Penfill®, NovoFine® a NovoTvist® sú ochranné známky spoločnosti Novo Nordisk A / S.

Označenie CE na zdravotníckom zariadení znamená, že tento výrobok spĺňa ustanovenia smernice EÚ o zdravotníckych pomôckach 93/42 / eEc. Injekčné zariadenie NovoPen Echo® vyhovuje požiadavkám na špecifikácie presnosti dávkovania v súlade s ISO 11608-1 Injectors na lekárske účely. Časť 1: Požiadavky a metódy kontroly.

Začíname používať izolátor NovoPen Echo® na injekciu inzulínu, najskôr si prečítajte tieto dôležité informácie.

• Injektor pre NovoPen Echo® sa neodporúča používať pre nevidiacich alebo zrakovo postihnutých ľudí bez pomoci ľudí, ktorí nemajú problémy so zrakom a sú vyškolení na prácu s injektorom.
• Ak Vaša liečba vyžaduje viac ako jeden typ inzulínu, použite pre každý typ inzulínu samostatný injektor.
• V prípade straty alebo poškodenia injektora NovoPen Echo® si vždy so sebou vezmite ďalšie zariadenie na podávanie inzulínu a ďalšiu náplň s rovnakým typom inzulínu.
• Injektor NovoPen Echo®, náplne Penfill® a jednorazové ihly NovoFine® alebo NovoTvist® sú určené len na individuálne použitie.
• NovoPen Echo®, náplne Penfill® a ihly NovoFine® alebo NovoTvist® uchovávajte mimo dosahu iných osôb.
• Ak máte pochybnosti o správnosti zobrazenia pamäte, napríklad ak ste porušili pravidlá pre zaobchádzanie s injektorom, pred výberom dávky pre ďalšiu injekciu vždy skontrolujte hladinu glukózy.

Zobrazenie pamäte

Injektor NovoPen Echo® je vybavený špeciálnym displejom pamäte, ktorý si pamätá počet zadaných jednotiek a čas, ktorý uplynul od poslednej injekcie.

Na kontrolu dávky a času jednoducho stlačte tlačidlo spúšte a potom ho stlačte (pozri obr. A). Najskôr budú viditeľné všetky segmenty pamäte, čo potvrdzuje, že pamäťový displej pracuje (pozri obr. B). Na displeji pamäte sa zobrazí:

• počet jednotiek poslednej injekcie v prírastkoch 0,5 jednotiek v rozsahu od 0,5 do 30 jednotiek.

• čas, ktorý uplynul od poslednej injekcie v smere hodinových ručičiek v krokoch po 1 hodine. Každá minulá hodina sa zobrazuje ako viditeľný segment (pozri obr. C). Ak uplynulo 12 alebo viac hodín, všetkých 12 segmentov bude viditeľných.

D Dbajte na to, aby ste pri sledovaní poslednej dávky neotáčali tlačidlom štart. Ak náhodne otočíte tlačidlo Štart, pred stlačením ho otočte na 0. V opačnom prípade zmeníte údaje o poslednej podanej dávke.

Príprava injektora NovoPen Echo®

Odstráňte uzáver. Odskrutkujte mechanickú časť injektora NovoPen Echo® z držiaka kazety.

Ak sa piestna tyč vysunie z injektora, zatlačte ju smerom dovnútra stlačením hlavy piestu (pozri obr. A)

Keď je náplň Penfill® odstránená, piestna tyč sa môže pohybovať dozadu a dopredu. To je normálne.

Vezmite novú náplň Penfill®. Pred každou injekciou sa uistite, že používate správny typ inzulínu.

Každá náplň má čiapočku s farebným kódom a štítok s farebným pruhom. Každá farba zodpovedá špecifickému typu inzulínu. Príkladom je farba na obrázku.

Skontrolujte, či kazeta nie je poškodená. Pokyny nájdete v pokynoch pre balenie náplní Penfill®.

Vložte náplň Penfill® do držiaka s farebným uzáverom dopredu.

Mechanickú časť NovoPen Echo® a držiak zásobníka naskrutkujte k sebe tak, aby ste počuli alebo necítili kliknutie.

Pred každou injekciou skontrolujte náplň Penfill®:

Ak náplň obsahuje inzulínovú suspenziu (zakalený biely inzulín), vždy pred použitím premiešajte inzulín (pozri pokyny na balenie s náplňami Penfill®).

Odstráňte ochrannú nálepku zo spodnej časti ihly a doštičky a ihlu naskrutkujte na farbu ihly.

Na každú injekciu vždy používajte novú jednorazovú ihlu, aby sa minimalizovalo riziko infekcie.

Odstráňte vonkajší kryt ihly a odložte.

Po injekcii bude musieť bezpečne odstrániť použitú ihlu.

Opatrne odstráňte vnútorný kryt ihly a zlikvidujte ho. Na špičke ihly sa môže objaviť kvapka inzulínu. To je normálne.

Aby ste minimalizovali riziko neúmyselného vstreknutia, nikdy nevkladajte odstránený vnútorný kryt ihly. Pred použitím ihlu neohýbajte ani nepoškodzujte.

Kontrola inzulínového príjmu

Pred každou injekciou skontrolujte prietok inzulínu.

Uistite sa, že je nasadená jednorazová ihla.

Ak ešte nie je hotové, stlačte tlačidlo spúšte smerom k vám.

Otočením tlačidla Štart nastavte:

• Dávka v 4 jednotkách pre novú náplň Penfill®.
• Dávka 1 jednotka pre už použitú náplň Penfill®.

Držte injekčný striekačku NovoPen Echo® ihlou nahor a niekoľkokrát jemne poklepte prstom na držiak náplne Penfill®, aby sa vzduchové bubliny, ak vôbec nejaké, mohli presunúť na vrchol kazety.

Stlačte tlačidlo štart úplne, až kým sa na displeji nezobrazí „0“. Zároveň budete počuť alebo cítiť kliknutie.

Opakujte kroky 1 - 4, až kým sa na špičke ihly neobjaví kvapka inzulínu.

Ak sa tak nestane, vymeňte ihlu a postup opakujte, kým sa neobjaví kvapka inzulínu.

Je veľmi dôležité, aby sa kvapka inzulínu objavila na špičke ihly pred injekciou. Inak sa dávka inzulínu nemusí úplne podať.

Nastavenie dávky

Ak ešte nie je hotové, stlačte tlačidlo spúšte smerom k vám.

Vyberte počet jednotiek

je potrebné zadať otočením tlačidla štart, až kým sa požadovaná dávka nezhoduje s indikátorom dávky. Čiara medzi číslami je 0,5 jednotiek.

Ak sa zvolená dávka líši od požadovanej dávky, jednoducho otočte tlačidlo štart dopredu alebo dozadu, až kým sa správna hodnota dávky nezhodí s indikátorom dávky.

Nie je možné zvoliť dávku väčšiu ako 30 jednotiek. Ak požadovaná dávka presiahne 30 jednotiek, má sa rozdeliť na dve injekcie.

Ak potrebujete dávku väčšiu ako 30 jednotiek, môžete použiť iný inzulínový injektor Novo Nordisk A / C s veľkým rozsahom dávok av 1 jednotkových prírastkoch.

injekcie

Dodržiavajte injekčnú techniku, ktorú Vám odporučil Váš lekár.

Pre podávanie liekov kliknite na

tlačidlo štart až na doraz, kým sa na displeji nezobrazí „0“. Zároveň budete počuť alebo cítiť kliknutie.

Po injekcii musí ihla zostať pod kožou najmenej 6 sekúnd. To zaisťuje, že sa podáva vybraná dávka inzulínu.

Na vstreknutie inzulínu vždy stlačte tlačidlo štart. Zapnutím tlačidla spúšte sa inzulín nevloží.

Ihlu vyberte z kože. Po odstránení ihly sa môže na špičke objaviť kvapka inzulínu. Ide o normálny jav, ktorý neovplyvňuje injekčnú dávku.

Po injekcii sa dávka zobrazí na displeji pamäte po dobu 10 sekúnd a bude pokračovať až do nasledujúcej injekcie (alebo do ďalšej kontroly inzulínu).

Ako skontrolovať dávku a čas, ktorý uplynul od poslednej injekcie - pozri str. 2. 1

Po injekcii vždy odstráňte použitú ihlu a injekčný roztok uchovávajte bez ihly. Tým sa predchádza riziku infekcie, úniku inzulínu a zabezpečuje presnosť dávkovania.

Jemne zatlačte ihlu na vonkajšiu stranu

cap. Odskrutkujte ihlu a zlikvidujte ju podľa pokynov lekárov.

Nepoužívajte vnútorný uzáver na uvoľnenie ihly.

Po použití vždy uzavrite injektor.

Ošetrovatelia by mali pri práci s ihlami prijať opatrenia, aby sa zabránilo riziku neúmyselného poškodenia ihly.

Koľko inzulínu zostáva v náplni?

Ak je inzulín v náplni Penfill® menší ako 30 jednotiek, môžete skontrolovať presný počet jednotiek, ktoré zostali v náplni. Ako na to:

Potiahnite spúšťové tlačidlo smerom k vám (ak ešte nie je hotovo).

Otočte tlačidlo Štart až na doraz. Počet jednotiek oproti indikátoru dávky zodpovedá počtu jednotiek, ktoré zostali v kazete. Pri otáčaní štartovacieho tlačidla neaplikujte silu, môže to spôsobiť prerušenie vstrekovača.

Na stanovenie dávky nepoužívajte náplň. Stupnica zásobníka nemôže ukazovať presný počet jednotiek zostávajúcich v náplni a zobrazuje iba približný počet jednotiek prípravku (pozri obr. A).

Ak je náplň Penfill® takmer prázdna

Inzulínová suspenzia (zakalený biely inzulín) t

Ak používate inzulínovú suspenziu (zakalený biely inzulín), vždy skontrolujte, či je pod piestom dostatok miesta na miešanie inzulínu. Uistite sa, že piest je nad bielou čiarou na držiaku kazety (pozri obr. A). Ak je piest pod bielym vedením na držiaku náplne, vymeňte náplň Penfill® za novú (pozri stranu 16).

Ak množstvo inzulínu, ktoré potrebujete, presahuje to, čo zostalo v náplni Penfill®, máte dve možnosti:

• rozdeliť dávku na dve injekcie.
• Po nainštalovaní novej náplne Penfill® vložte plnú dávku.

Dávka rozdelená na dve injekcie:

• Ak to ešte nebolo vykonané, potiahnite spúšťové tlačidlo smerom k sebe.
• Úplne otočte tlačidlo štart. Ak indikátor dávky zobrazuje hodnotu medzi dvoma riadkami, zaostrite na spodný riadok.
• Injekčný inzulín zostávajúci v náplni Penfill®.
• Skontrolujte poslednú dávku, ktorú ste zadali na displeji pamäte, koľko ďalších jednotiek inzulínu potrebujete.
• Vyberte použitú náplň Penfill®.
• Vložte novú náplň Penfill® a pripravte si injektor na injekciu.
• Zadajte a zadajte počet jednotiek potrebných na získanie plnej dávky.

Zavedenie plnej dávky po inštalácii novej náplne Penfill®: t

• Vyberte použitú náplň Penfill®.
• Vložte novú náplň Penfill® a pripravte si injektor na injekciu.

Ak ste rozdelili dávku na dve injekcie, pamäťový displej uloží informácie len o poslednej injekcii.

Výmena použitej kazety Penfill®

Opatrne odpojte ihlu a zlikvidujte ju v súlade s pokynmi od zdravotníckeho pracovníka.

Odskrutkujte mechanickú časť injektora z držiaka kazety.

Vyberte použitú náplň Penfill® a zlikvidujte ju správne.

Ak chcete pripraviť novú injekciu, postupujte podľa krokov na str. 3 - 8.

Keď je náplň Penfill® odstránená, piestna tyč sa môže pohybovať dozadu a dopredu. To je normálne.

Hodnoty zobrazenia pamäte

Poznámky k niektorým údajom na displeji pamäte.

čítania

zobraziť

pamäte

Interpretácia indikácií

Čo robiť

Zobrazenie pamäte nie je aktivované alebo je vybitá batéria.

Ak chcete aktivovať zobrazenie pamäte, potiahnite tlačidlo štart a potom ho stlačte. Ak sa na displeji pamäte nezobrazujú údaje, je batéria takmer vybitá, ale môžete pokračovať v používaní vstrekovača bez použitia pamäte.

Injektor bol použitý takým spôsobom, že nebolo možné zaznamenávať údaje.

Zobrazenie pamäte bude po ďalšej injekcii opäť fungovať. Ak si nie ste istý počtom injekčných jednotiek inzulínu, pred podaním ďalšej injekcie skontrolujte hladinu glukózy v krvi.

Batéria je vybitá.

Niekedy po objavení sa tejto indikácie prestane displej pamäte fungovať. Nemôžete meniť batériu, ale môžete pokračovať v používaní injektora bez použitia pamäte.

Čo ak.

V tejto časti nájdete odpovede na niektoré otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní injektora NovoPen Echo®.

otázkou

Odpoveď

Prečo sa pri kontrole podávania inzulínu na konci ihly neobjaví kvapka inzulínu?

Môže byť upchatá ihla.

• Nasaďte novú ihlu.
• Skontrolujte prietok inzulínu, kým sa na konci ihly neobjaví kvapka inzulínu.

Prečo sa tlačidlo štartu počas vytáčania dávky neotáča?

Pred jeho otočením ste tlačidlo spúšte nestiahli.

Potiahnite tlačidlo spúšte smerom k sebe a otočte ho, aby ste nastavili požadovanú dávku.

alebo

Zásobník Penfill® je prázdny.

• Vložte novú náplň Penfill®.
• Skontrolujte prietok inzulínu.
• Nainštalujte a zadajte požadovanú dávku.

Keď sa snažím nastaviť dávku, prečo tlačidlo štart

zastaví sa skôr, než nastavím počet jednotiek, ktoré potrebujem?

Pokúšate sa nastaviť dávku, ktorá presahuje počet jednotiek zostávajúcich v náplni Penfill®.

Ak potrebujete veľkú dávku.

alebo

Pokúšate sa nastaviť dávku o viac ako 30 jednotiek.

Ak potrebujete viac ako 30 jednotiek, rozdelte dávku, ktorú potrebujete, na dve injekcie.

Ak žiadny z uvedených roztokov neviedol k odstráneniu problému, injekčný roztok NovoPen Echo® na injekciu inzulínu môže byť mimo prevádzky. Nepoužívajte ho. Kontaktujte svojho dodávateľa.

Prečo je časť injektora odstránená spolu s uzáverom injektora?

Možno ste sa pokúsili zostaviť injektor, keď bol držiak náplne s náplňou Penfill® vložený do uzáveru injektora.

• Vyberte kryt zásobníka a náplň Penfill® z uzáveru injektora.
• Vložte náplň Penfill® do držiaka kazety a priskrutkujte držiak kazety na mechanickú časť injektora.

Prečo sa niekedy tlačidlo štart spontánne objaví?

Je to normálne a neovplyvňuje činnosť vášho injektora.

Prečo sa dávka inzulínu nepodáva, keď zapnem spúšť?

Pri otáčaní tlačidla Štart nie je dávka podávaná. Na vstreknutie inzulínu je potrebné stlačiť tlačidlo štart.

Prečo hlava piestu nevychádza, keď stlačím tlačidlo štart?

Hlava piestnej tyče nevychádza, ak nie je držiak náplne s náplňou Penfill® pripojený, dávka nie je nastavená a tlačidlo štartu nie je stlačené.

Prečo sa tlačidlo štart zastavilo počas vstrekovania predtým, ako sa hodnota „0“ zhodovala s indikátorom dávky?

Môže byť upchatá ihla a nedostali ste celú dávku. Zadajte zostávajúci počet jednotiek pomocou novej ihly:

• Vytiahnite ihlu z kože.
• Opatrne vyberte ihlu z injektora.
• Zaznamenajte číslo oproti indikátoru dávky - počet jednotiek, ktoré musíte zadať.
• Otáčajte štartovacím tlačidlom, až kým sa na displeji nezobrazí „0“ oproti indikátoru dávky.
• Nasaďte novú ihlu a skontrolujte prietok inzulínu.
• Otáčaním tlačidla Štart nastavte počet jednotiek, ktoré ste nahrali a vstrekli.

Ak si nie ste istý, či bola dávka, ktorú ste zadali, úplne podaná, skontrolujte hladinu glukózy v krvi.

Čo mám robiť, ak vstrekovač NovoPen Echo® spadol alebo narazil na tvrdý povrch, alebo sa mi zdá, že je chybný?

Skontrolujte stav injektora pri práci:

• Uistite sa, že náplň Penfill® nie je poškodená, pozrite si pokyny pre balenie s kazetami.
• Skontrolujte, či sú mechanická časť a držiak zásobníka injektora NovoPen Echo® správne pripojené.
• Nasaďte novú jednorazovú ihlu NovoFine® alebo NovoTvist®.
• Skontrolujte prietok inzulínu.
• Nasaďte vonkajší kryt na ihlu.
• Vytočte dávku 20 jednotiek.
• Stlačte tlačidlo štart až na doraz, až sa na displeji zobrazí indikátor „0“ oproti indikátoru dávky. Inzulín by mal vyplniť spodnú časť vonkajšieho krytu ihly, ako je znázornené na obrázku.

Ak injektor aplikuje nadmerný alebo nedostatočný inzulín, test zopakujte. Použite novú jednorazovú ihlu NovoFine® alebo NovoTvist®. Ak injektor stále podáva príliš veľa alebo nie je dostatok inzulínu, môže byť zlomený. Nepoužívajte ho. Kontaktujte svojho dodávateľa.

Starostlivosť o vstrekovač NovoPen Echo®

Ako zaobchádzať s injektorom

NovoPen Echo®, injekčný inzulínový injektor, je navrhnutý pre presnú a bezpečnú prevádzku a mali by ste s ním pracovať správne.

• Injektor používajte podľa pokynov v návode na použitie.
• S injektorom manipulujte opatrne, nevystavujte ho pádu a nárazom na tvrdé povrchy.
• Injektor je možné čistiť utierkou navlhčenou v jemnom čistiacom prostriedku. Ak sa inzulín dostane na injektor, okamžite ho utrite.
• Neumývajte vstrekovač, neponárajte ho do kvapaliny ani ho nemažte, môže dôjsť k jeho poškodeniu.
• Injektor chráňte pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou, prachom a nečistotami.
• Injektor InoPen Echo® (bez náplne) by nemal byť vystavený teplotám pod -25 ° C.
• Nepokúšajte sa opraviť poškodený injektor.
• Životnosť batérie od 4 do 5 rokov. Batériu nie je možné vymeniť.

Ak je batéria takmer vybitá, obráťte sa na svojho predajcu a požiadajte ho o náhradný injektor.

skladovanie

Injektor uložte s náplňou Penfill® nainštalovanou pri izbovej teplote. Prečítajte si pokyny na balenie s náplňami Penfill®. Obsahuje informácie o podmienkach a dobe použiteľnosti náplní Penfill®.

Ak je to možné, NovoPen Echo® by mal byť uložený v puzdre.

Prípad môže byť tiež uložený:

• dodatočný injektor;
• Ďalšia náplň Penfill® (v blistri);
• ďalšie jednorazové ihly.

záruka

Výrobca nezodpovedá za poruchu injektora NovoPen Echo® spôsobenú nedodržaním týchto pokynov.

Ak je injektor NovoPen Echo® poškodený, Novo Nordisk A / C ho nahradí za predpokladu, že NovoPen Echo® vrátite dodávateľovi na overenie do 3 rokov od jeho obdržania a doklad o prijatí obdržíte s injektorom NovoPen Echo®. Sériové číslo vstrekovača nájdete na štartovacom tlačidle, ako je znázornené na obrázku na šírke krytu.

zotavenie

Injektor vstrekovača NovoPen Echo® obsahuje lítiovú batériu a elektronické súčiastky, preto pri likvidácii by ste mali vykonať preventívne opatrenia a starať sa o životné prostredie:

• Ihlu a náplň Penfill® vyberte a zlikvidujte podľa pokynov zdravotníckych pracovníkov.
• Injektor InVoPen Echo® zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi.

Prehľad pera Novopen: návod a recenzie

Mnohí diabetici, napriek svojej dlhotrvajúcej chorobe, si nemôžu zvyknúť na skutočnosť, že musia používať injekčné striekačky na injekčné podanie inzulínu každý deň. Niektorí pacienti sa boja vidieť ihlu, preto sa snažia nahradiť používanie štandardných striekačiek inými pomôckami.

Medicína sa nezastaví a veda vymyslela pre ľudí trpiacich cukrovkou, špeciálne zariadenia vo forme injekčných striekačiek, ktoré nahrádzajú inzulínové striekačky a sú pohodlným a bezpečným spôsobom, ako zavádzať inzulín do tela.

Ako pero

Takéto zariadenia sa objavili v špecializovaných predajniach na predaj zdravotníckych zariadení asi pred dvadsiatimi rokmi. V súčasnosti sa mnohé spoločnosti zaoberajú výrobou podobných striekačiek pre denné podávanie inzulínu, pretože sú u diabetikov veľmi žiadané.

Injekčné pero umožňuje vstreknúť až 70 jednotiek na jedno použitie. Externe má zariadenie moderný dizajn a prakticky sa nelíši od obvyklého písacieho pera s piestom.

Prakticky všetky zariadenia na podávanie inzulínu majú špecifickú štruktúru pozostávajúcu z niekoľkých prvkov:

 • Pero injekčnej striekačky má silné puzdro otvorené na jednej strane. Do otvoru sa vloží inzulínová hadička. Na druhom konci rukoväte je tlačidlo, s ktorým pacient určí potrebnú dávku na podanie do tela. Jedno kliknutie tlačidla sa rovná jednej jednotke hormónu inzulínu.
 • V rukáve, ktorý je odkrytý z tela, nastavte ihlu. Po podaní injekcie inzulínu sa ihla vyberie zo zariadenia.
 • Po injekcii sa na pero umiestni špeciálny ochranný kryt.
 • Zariadenie je umiestnené v špeciálne navrhnutom puzdre pre bezpečné skladovanie a prepravu zariadenia.

Na rozdiel od bežnej striekačky môžu perá striekačiek používať zrakovo postihnutí ľudia. Ak nie je vždy možné získať presnú dávku hormónu pri použití bežnej striekačky, zariadenie na podávanie inzulínu vám umožní presne určiť dávkovanie. Pero sa môže používať kdekoľvek, nielen doma alebo na klinike. Viac o tomto v našom článku, o tom, ako používať pero pre inzulín.

Medzi diabetikmi sú dnes najobľúbenejšie striekačky NovoPen od známej farmaceutickej spoločnosti Novo Nordisk.

NovoPen striekačky

Prístroje na podávanie inzulínu NovoPen boli vyvinuté špecialistami na túto problematiku spolu s poprednými diabetológmi. Súprava obsahuje inštrukciu pre injekčné pero, ktorá má podrobný popis ako správne používať zariadenie a kde ho uložiť.

Je to veľmi jednoduché a pohodlné zariadenie pre diabetikov akéhokoľvek veku, ktoré vám umožní zadať požadovanú dávku inzulínu kedykoľvek a kdekoľvek. Injekcia sa vykonáva prakticky bez bolesti vďaka špeciálne navrhnutým ihlám so silikónovým povlakom. Pacient má schopnosť zadať až 70 U inzulínu.

Injekčné perá majú nielen výhody, ale aj nevýhody:

 1. Takéto zariadenia nie je možné opraviť v prípade rozbitia, takže pacient bude musieť znova nabrať injekčné pero.
 2. Získanie niekoľkých zariadení, ktoré je nevyhnutné pre diabetikov, môže byť pre pacientov príliš drahé.
 3. Nie všetci diabetici majú kompletné informácie o tom, ako správne používať pomôcky na podávanie inzulínu do tela, pretože v Rusku sa používanie injekčných striekačiek praktizovalo pomerne nedávno. Z tohto dôvodu dnes len niektorí pacienti používajú inovatívne zariadenia.
 4. Pri použití injekčnej striekačky pacient stráca právo na zmiešanie lieku v závislosti od situácie.

Perá NovoPen Echo sa používajú s inzulínovými náplňami Novo Nordisk a ihlami na jedno použitie NovoFine.

Najobľúbenejšie zariadenia tejto spoločnosti sú dnes:

 • Injekčné pero NovoPen 4
 • Injekčné pero NovoPen Echo

Použitie injekčného pera Novopen 4

Injekčné pero NovoPen 4 je spoľahlivé a pohodlné zariadenie, ktoré môžu používať nielen dospelí, ale aj deti. Ide o vysokokvalitné a presné zariadenie, na ktoré výrobca poskytuje záruku za prácu najmenej päť rokov.

Zariadenie má svoje výhody:

 1. Po zavedení celej dávky inzulínu pero injekčnej striekačky oznamuje špeciálnym signálom vo forme kliknutia.
 2. Pri nesprávne zvolenej dávke je možné meniť indikátory bez poškodenia použitého inzulínu.
 3. Pero injekčnej striekačky môže naraz vstúpiť od 1 do 60 jednotiek, krok je 1 jednotka.
 4. Zariadenie má veľkú dobre čitateľnú dávkovaciu stupnicu, ktorá umožňuje, aby zariadenie používali starší ľudia a pacienti so zlým zrakom.
 5. Pero injekčnej striekačky má moderný dizajn a nemá podobný vzhľad ako štandardné lekárske zariadenie.

Prístroj je možné používať len s jednorazovými ihlami NovoFine a inzulínovými náplňami od spoločnosti Novo Nordisk. Po podaní injekcie sa ihla nedá odstrániť z kože skôr ako po 6 sekundách.

Použitie injekčného pera NovoPen Echo

NovoPen Echo striekačky sú prvé zariadenia s pamäťovou funkciou. Zariadenie má nasledujúce výhody:

 • Pero používa prírastok 0,5 jednotky ako jednotku na dávkovanie. Je to vynikajúca voľba pre mladých pacientov, ktorí vyžadujú zníženú dávku inzulínu v tele. Minimálna dávka je 0,5 U a maximálne 30 U.
 • Zariadenie má jedinečnú funkciu ukladania dát do pamäte. Na displeji sa zobrazí čas, dátum a množstvo aplikovaného inzulínu. Jedno grafické rozdelenie sa rovná jednej hodine od momentu vstrekovania.
 • Najmä zariadenie je vhodné pre zrakovo postihnutých a starších ľudí. Zariadenie má zväčšené písmo na stupnici dávkovania inzulínu.
 • Po podaní celej dávky pero oznámi špeciálnemu signálu vo forme kliknutia na ukončenie procedúry.
 • Tlačidlo Štart na zariadení nevyžaduje, aby ste klikli.
 • Inštrukcie pripojené k zariadeniu majú úplný popis, ako správne vstreknúť.
 • Cena prístroja je pre pacientov veľmi cenovo dostupná.

Prístroj má pohodlnú funkciu rolovania voliča, takže pacient môže, ak je indikovaná nesprávna dávka, nastaviť indikátory a zvoliť požadovanú hodnotu. Prístroj zároveň neumožní indikovať dávku prevyšujúcu obsah inzulínu v nainštalovanej náplni.

Použitie ihiel Novofine

NovoFayn sú sterilné ultrajemné ihly na jednorazové použitie v spojení s perami NovoPen. Okrem toho sú kompatibilné s inými striekačkami, ktoré sa predávajú v Rusku.

Pri ich výrobe sa používa viacstupňové brúsenie, silikónové poťahovanie a elektronické leštenie ihly. To zaisťuje zavedenie inzulínu bez bolesti, minimálne poškodenie tkaniva a absenciu krvácania po injekcii.

Ihly NovoFine vďaka zväčšenému vnútornému priemeru znižujú súčasnú rezistenciu hormónu v momente injekcie, čo vedie k ľahkému a bezbolestnému zavedeniu inzulínu do krvi.

Spoločnosť vyrába dva typy ihiel:

 • NovoFayn 31G s dĺžkou 6 mm a priemerom 0,25 mm;
 • NovoFayn 30G s dĺžkou 8 mm a priemerom 0,30 mm.

Prítomnosť niekoľkých možností ihiel umožňuje vybrať ich individuálne pre každého pacienta, čo vám umožní vyhnúť sa chybám pri používaní inzulínu a zavedenie hormónu intramuskulárne. Cena pre nich je cenovo dostupná pre mnohých diabetikov.

Pri použití ihiel musíte striktne dodržiavať pravidlá ich používania a pri každej injekcii používať len nové ihly. Ak pacient znovu použije ihlu, môže viesť k nasledujúcim chybám:

 1. Po použití sa môže bod ihly deformovať, na ňom sa objavia hrče a na povrchu sa odstráni silikónový povlak. To môže viesť k bolestivým pocitom počas injekcie a poškodeniu tkaniva v mieste vpichu. Pravidelné porušovanie tkanív môže spôsobiť zhoršenie absorpcie inzulínu, čo spôsobuje zmeny hladiny cukru v krvi.
 2. Použitie starých ihiel môže narušiť vstreknutie inzulínu do tela, čo zhorší pohodu pacienta.
 3. V mieste vpichu injekcie sa môže vyvinúť infekcia, pretože ihla je v zariadení dlhší čas.
 4. Blokovanie ihly môže narušiť rukoväť striekačky.

Preto je potrebné vymeniť ihlu pri každej injekcii, aby sa predišlo zdravotným problémom.

Ako používať pero na injekciu inzulínu

Pred použitím zariadenia na určený účel je potrebné pozorne preštudovať pokyny, ktoré opisujú, ako správne používať pero injekčnej striekačky NovoPen a vyhnúť sa poruchám zariadenia.

 • Je potrebné vybrať pero z obalu a odstrániť z neho ochranný kryt.
 • Sterilná jednorazová ihla NovoFine s požadovanou veľkosťou je nainštalovaná v kryte prístroja. Ochranný kryt sa tiež odstráni z ihly.
 • Aby sa liek mohol dobre pohybovať cez rukáv, musíte otočiť rukoväť striekačky nahor a nadol aspoň 15 krát.
 • Puzdro s inzulínom je vložené do tela, po ktorom je tlačidlo zatlačené na uvoľnenie vzduchu z ihly.
 • Potom je možné vykonať injekciu. Prístroj nastaví požadovanú dávku inzulínu.
 • Potom sa na koži urobí záhyb pomocou palca a ukazováka. Najčastejšie sa podáva injekcia do brucha, ramena alebo nohy. Byť mimo domova, je povolené vykonať injekciu priamo cez oblečenie, v každom prípade, musíte vedieť, ako pichnúť inzulín.
 • Tlačidlo je stlačené na injekčnej striekačke, aby sa dosiahla injekcia, po ktorej je potrebné počkať aspoň 6 sekúnd pred vybratím ihly z kože.

NovoPen® 3

NovoPen® 3
Novo Nordisk

NovoPen® 3

Farmakologická skupina

Dávkovanie a podávanie: t

Pred použitím sa NovoPen 3 zmontuje vložením náplne Penfill do držiaka s farebným uzáverom a pevným priskrutkovaním mechanickej časti na držiak kazety; pred každou injekciou odstráňte vonkajšie a vnútorné viečka ihly, odstráňte vzduchové bubliny z náplne. Pri nastavovaní dávky najskôr skontrolujte, či je volič v nulovej polohe, a potom ho nastavte na počet jednotiek potrebných na injekciu (nepárne čísla sú označené dlhými pomlčkami medzi párnymi číslami). Zadajte dávku stlačením tlačidla, kým sa nezastaví. Po injekcii musí ihla zostať pod kožou 6 sekúnd, čím sa zabezpečí úplné zavedenie inzulínu. Ak v náplni zostane len málo inzulínu, v okienku indikátora dávkovania sa zobrazí chýbajúci počet jednotiek, ktoré sa musia vložiť z novej náplne Penfill.

Voliteľné zariadenie PenMate umožňuje vložiť ihlu automaticky, rýchlo a bezbolestne. Náplň je vložená priamo do zariadenia PenMate farebným kódom dopredu, toto zariadenie je priskrutkované na mechanickú časť injekčného pera a ihla NovoFine je priskrutkovaná k zariadeniu PenMate.

Indikácie na použitie:

Diabetes mellitus závislý od inzulínu a bez inzulínu (na podávanie inzulínu).

Všeobecné bezpečnostné opatrenia:

Ak používate viac ako jeden typ inzulínu, pre každý typ musíte použiť injekčné pero. Pred podaním injekcie sa uistite, že pero injekčnej striekačky obsahuje inzulín požadovaného typu (farba prúžku na náplni Penfill označuje určitý typ inzulínového prípravku) a skontrolujte na stupnici, či je dostatok inzulínu. Po podaní injekcie sa musíte uistiť, že ste si podali injekciu v plnej dávke (nula na dávkovacej stupnici). Je prísne zakázané začať injekciu suspenzie (inzulín so stredným trvaním), ak je v malom okienku viditeľný gumový piest. Po injekcii sa ihla musí odstrániť, pretože pri použití inzulínovej suspenzie môže dôjsť k úniku tekutiny, ktorý môže zmeniť koncentráciu inzulínu v náplni Penfill. NovoPen 3 inzulínová injekčná striekačka sa má používať len v kombinácii s výrobkami, ktoré sú s ňou kompatibilné a ktoré umožnia spoľahlivé a účinné fungovanie pera.

NovoPen 3 / Novopen 3 injekčné pero

NovoPen 3 - pohodlná a presná inzulínová terapia.

NovoPen 3 je nová generácia opakovane použiteľných inzulínových striekačiek Novo Nordisk. Toto pero, vytvorené v úzkej spolupráci s diabetológmi a pacientmi s diabetom, poskytuje pacientom ešte väčšie pohodlie a presnosť.
NovoPen 3 vám umožňuje rýchlo nastaviť danú dávku v množstve až 70 U s prírastkom dávky 1 IU a vytvoriť prakticky bezbolestné injekcie.
NovoPen 3 spolu s veľkými rukávmi Penfill 3 ml úplne eliminuje potrebu použitia injekčných striekačiek a injekčných liekoviek. Pacienti už nemusia miešať inzulín, zdvihnúť správnu dávku, čo im uľahčuje dodržiavanie pokynov lekára a zlepšuje presnosť podanej dávky.
Vďaka zaobleným hranám je možné uzáver injekčnej striekačky NovoPen 3 ľahko vybrať.
Široké zobrazenie a škála umožňujú pacientovi vizuálne monitorovať množstvo zvyšného inzulínu a rovnomernosť suspenzie.
Dávku možno ľahko meniť bez straty inzulínu.
Čítanie údajov z dávkovej stupnice v jednom prírastku je veľmi pohodlné.
Naraz môžete zadať až 70 jednotiek inzulínu.
Je potrebné nastaviť dávku a stlačením tlačidla vstúpiť do inzulínu. Tak jednoduché.
V systéme NovoPen 3 sa používajú 3 ml náplne s hotovým širokospektrálnym inzulínom, farebne kódovaným pre ľahšie rozpoznanie. Výmena objímky trvá niekoľko sekúnd.
Špeciálny silikónový povlak ihiel Novofine umožňuje takmer bezbolestné vstrekovanie. Ihly sa vyrábajú výlučne na použitie so systémami Novo Nordisk a inzulínom.
Ak vyberiete z injekčného pera 20 jednotiek inzulínu. Inzulín by mal vyplniť dolnú valcovú časť vonkajšieho viečka ihly.

NovoPen 3 vám umožňuje:

 • dávka v dávkach po jednej dávkovej jednotke;
 • vložiť až 70 jednotiek na injekciu;
 • len zriedka meniť puzdro kvôli jeho väčšiemu objemu (300 IU);
 • na dávku s vysokou presnosťou;
 • podávať injekcie rýchlo a diskrétne;
 • presne dodržiavať lekárske vyšetrenie;
 • zvýšiť dôveru pacientov a zlepšiť kvalitu života;
 • zbaviť sa nepríjemných injekčných striekačiek a liekoviek;
 • použiť kompletnú sadu inzulínov, vrátane piatich hotových inzulínových zmesí.

Použitie striekačky často nie je možné na dosiahnutie požadovanej presnosti a takmer vždy spôsobuje nepríjemnosti.

 • injekčné striekačky a injekčné liekovky vyžadujú dobrú koordináciu pohybov a zrakovú ostrosť;
 • aj kvalifikovaný personál môže mať problémy s presným podávaním dávok inzulínu;
 • zmiešanie dvoch rôznych typov inzulínu spôsobuje problémy, ktoré môžu viesť k porušeniu lekárskych termínov pacientom;
 • použitie injekčnej striekačky predstavuje mnoho ťažkostí, trvá dlho a často stavia pacienta do nepríjemnej pozície.

Štúdie ukazujú, že presnosť dávky pri použití zmesí inzulínu pripravených v továrni, dvakrát vyššia ako pri použití zmesí pripravených nezávisle pacientmi a kvalifikovaným zdravotníckym personálom.

NovoPen 3 - teraz je ešte jednoduchšie používať pero.

 • schopnosť nastaviť dávku v prírastkoch po 1 U dávke umožňuje prísne dodržiavať režim podávania inzulínu, aby sa dosiahla optimálna kontrola glykémie;
 • zvýšenie maximálnej dávky na 70 U umožňuje pacientom, ktorí dostávajú veľké dávky inzulínu, cítiť pohodlie používania pera;
 • nie je potrebná častá výmena vložiek pri použití Penfill 3 ml vložiek je výhodou pre všetkých pacientov;
 • použitie vysoko kvalitnej kovovej konštrukcie a vyspelej technológie zvyšuje životnosť rukoväte a zlepšuje presnosť vstrekovania;
 • jednoduchosť použitia: stačí nastaviť dávku a stlačiť tlačidlo;
 • schopnosť rýchlo meniť dávku bez straty inzulínu.

Inzulínová terapia sa stáva pohodlnou a ľahkou.
NovoPen 3 je veľmi vhodný pre rôzne spôsoby inzulínovej liečby a pre rôzne kategórie pacientov s diabetom:

 • NovoPen 3 Protafan Penfill, Mikstad Penfill, NovoMix Penfill používaný v injekčnej striekačke je vhodný na tradičnú terapiu u pacientov s cukrovkou závislou od inzulínu, ako aj u pacientov s diabetom 2. typu, u ktorých sa kompenzácia nedosiahne pomocou tabliet znižujúcich cukor.
 • NovoPen 3 sa môže tiež použiť na poskytnutie základnej hladiny inzulínu u pacientov v intenzívnom liečebnom režime (tzv. Základná bolusová terapia). V tomto režime viacnásobných injekcií sa pred každým hlavným jedlom podáva rýchlo pôsobiaci inzulín Actrapid Penfill alebo Novorapid Penfill a Protafan Penfill sa podáva injekčne 1 alebo 2 krát denne, čím sa vytvára základná saturácia tela inzulínom; pre pacientov, ktorí používajú injekčnú striekačku rutski, je ľahšie prejsť na intenzívnejší liečebný režim.
 • Použitie rôznych vopred pripravených inzulínových zmesí v NovoPen 3 perách umožňuje lekárovi zvoliť si individuálny inzulínový režim a dávku pre každého pacienta.

Novopen injekčné pero 3 Demi / Novopen 3 Demi

Inzulínové injekčné pero pre inzulínovú spoločnosť Novo Nordisk: Novorapid, aktrapid, protafan atď. Nové injekčné pero NovoPen 3 Demi s minimálnou dávkou inzulínu 1 U a prírastkom dávky 0,5 U je špeciálne určené pre tých, ktorí potrebujú malé dávky a jemné úpravy.

 • Nové pero s minimálne podanou dávkou inzulínu 1 U a prírastkom dávky 0,5 U;
 • používať len s inzulínom v náplniach Penfill 3 ml;
 • má všetky výhody NovoPen 3 striekačiek;
 • ideálny pre použitie v pediatrickej praxi.

NovoPen 3 PenMate - automatické zariadenie na vloženie ihly

NovoPen 3 PenMate pomáha pacientovi prekonať strach z ihiel a injekcií. Denné opakované podávanie inzulínu sa stáva psychicky menej zaťažujúcim. Ihla, ktorá je skrytá v puzdre zariadenia, sa automaticky vloží do podkožného tukového tkaniva po stlačení žltého tlačidla. Ihla sa pacientovi vloží okamžite a nepozorovane. Ideálne na použitie v pediatrickej praxi.

Ihly Novofine

Superthínové ihly pre rukoväte striekačky spoločnosti Novo Nordisk.
Vďaka špeciálnemu ostreniu, silikónovému poťahu a elektronickému lešteniu nie je možné poškodiť tkanivo, vyhnúť sa krvácaniu po injekcii a prakticky bezbolestné injekcie.
Širší vnútorný priemer znižuje inzulínovú rezistenciu na 40% a znižuje silu potrebnú na injekciu. Dve dĺžky - 6 a 8 mm - vytvárajú možnosť individuálneho výberu ihiel pre každého pacienta, čo pomáha zabrániť náhodnej intramuskulárnej injekcii inzulínu.

Na čo je inzulín NovoPen 4 pero vhodné?

Ľudia, u ktorých bol diagnostikovaný diabetes typu 1, musia neustále vykonávať inzulínové výstrely. Bez nich nie je možné normalizovať ukazovatele glykémie.

Vďaka takémuto modernému vývoju v oblasti medicíny ako injekčného pera sa injekcie stali prakticky bezbolestnými. Jedným z najobľúbenejších zariadení sú modely NovoPen.

Čo je inzulínové pero?

Injekčné perá sú veľmi populárne medzi ľuďmi s diabetom. Pre mnohých pacientov sa stali nepostrádateľnými zariadeniami, ktoré uľahčujú injekciu hormónových injekcií.

Výrobok má vnútornú dutinu, v ktorej je nainštalovaný zásobník lieku. Vďaka špeciálnemu dávkovaču umiestnenému na prístroji môžete pre pacienta zadať požadovanú dávku. Rukoväť umožňuje vykonať injekciu obsahujúcu 1 až 70 jednotiek hormónu.

 1. Na konci rukoväte je špeciálna diera, do ktorej môžete vložiť náplň Penfill s liekom a potom nainštalovať ihlu na prepichnutie.
 2. Opačný koniec je vybavený dávkovačom, ktorý má rozstup 0,5 alebo 1 jednotku.
 3. Tlačidlo Štart je určené na rýchle zavedenie hormónu.
 4. Jednorazové ihly používané v procese vstrekovania sú ošetrené silikónom. Tento povlak poskytuje bezbolestný piercing.

Pôsobenie pera je podobné ako bežné inzulínové striekačky. Charakteristickým znakom tohto zariadenia je schopnosť vykonávať injekcie niekoľko dní, kým liek nie je v náplni. V prípade nesprávnej voľby dávkovania sa dá ľahko korigovať bez stlačenia už zavedených dávok na stupnici delenia.

Je dôležité používať liek spoločnosti, ktorá vyrába inzulín odporúčaný lekárom. Každá náplň alebo pero môže používať iba jeden pacient.

Vlastnosti NovoPen 4

Inzulínové perá NovoPen sú spoločným vývojom špecialistov a vedúcich diabetológov. Súprava s výrobkom obsahuje pre ňu návod, ktorý obsahuje podrobný popis činnosti zariadenia a jeho postup skladovania. Inzulínové pero sa veľmi ľahko používa, preto sa považuje za jednoduché zariadenie pre dospelých aj mladých pacientov.

Okrem výhod majú tieto produkty aj nevýhody:

 1. Rukoväte nie je možné opraviť v prípade poškodenia alebo vážneho poškodenia. Jedinou možnosťou je vymeniť zariadenie.
 2. Produkt sa považuje za drahý v porovnaní s bežnými striekačkami. Ak je potrebné, aby pacient vykonával inzulínovú terapiu niekoľkými druhmi liekov, bude potrebné zakúpiť aspoň 2 perá, ktoré môžu významne ovplyvniť rozpočet pacienta.
 3. Vzhľadom na to, že len málo pacientov používa takéto zariadenia, väčšina diabetikov nemá dostatočné informácie o vlastnostiach a prevádzkových pravidlách zariadenia, takže pri liečbe nepoužívajú inovatívne zariadenia.
 4. Neexistuje možnosť miešania lieku podľa lekárskeho stretnutia.

NovoPen perá sa používajú spolu s náplňami od výrobcu NovoNordisk, ktoré obsahujú hormóny a jednorazové ihly NovoFine.

Pred použitím musíte vedieť, pre ktorý inzulín sú vhodné. Výrobca poskytuje rôzne farby pier, ktoré označujú, pre ktoré liečivo sú určené.

Obľúbené produkty tejto spoločnosti: t

 • NovoPen 4;
 • NovoPen Echo;
 • NovoPen 3.

Vlastnosti pera Novopen 4:

 1. Dokončenie hormónu je sprevádzané špeciálnym zvukovým signálom (kliknutie).
 2. Dávkovanie sa môže meniť aj po nesprávnej inštalácii počtu jednotiek, ktoré neovplyvňujú použitý inzulín.
 3. Množstvo liečiva podávaného v čase môže dosiahnuť 60 jednotiek.
 4. Stupnica delení použitých pri nastavovaní dávky má krok 1 jednotky.
 5. Zariadenie môže byť ľahko použité aj u starších pacientov kvôli veľkému obrazu čísel na dávkovači.
 6. Po injekcii je možné ihlu vybrať až po 6 sekundách. To je nevyhnutné na úplné zavedenie liečiva pod kožu.
 7. V neprítomnosti hormónu v zásobníku sa dávkovač nevyskytuje.

Charakteristické vlastnosti pera NovoPen Echo:

 • má pamäťovú funkciu - zobrazuje dátum, čas a zadané množstvo hormónu;
 • prírastok dávky je 0,5 jednotky;
 • Maximálna povolená dávka lieku je 30 IU.

Zariadenia prezentované výrobcom NovoNordisk, odolné, vynikajú štýlovým dizajnom a sú vysoko spoľahlivé. Pacienti, ktorí používajú takéto produkty, si všimnú, že na vykonanie injekcií nie je potrebné žiadne úsilie. Stlačenie tlačidla Štart je jednoduché, čo je výhoda oproti predchádzajúcim modelom per. Je vhodné používať výrobok s nainštalovanou kazetou na ľubovoľných miestach, čo je dôležitá výhoda pre mladých pacientov.

Video s porovnávacími charakteristikami striekačiek striekačiek od rôznych spoločností:

Návod na použitie

Manipulácia s inzulínovým perom by mala byť jemná. V opačnom prípade môže akékoľvek menšie poškodenie ovplyvniť presnosť a bezpečnosť injektora. Hlavná vec je uistiť sa, že zariadenie nenarazí na tvrdý povrch a nespadá.

Základné prevádzkové pravidlá:

 1. Ihly by sa mali meniť po každej injekcii, nezabudnite na nich naniesť špeciálny uzáver, aby ste zabránili poraneniu ľudí okolo vás.
 2. Zariadenie obsahujúce naplnenú náplň musí byť v miestnosti pri normálnej teplote.
 3. Je lepšie skladovať výrobok mimo dosahu neoprávnených osôb a umiestniť ho do puzdra.

Postup injekcie:

 1. Odstráňte ochranný kryt na puzdre čistými rukami. Potom je potrebné odskrutkovať mechanickú časť výrobku zo svorky Penfill.
 2. Piest je potrebné zatlačiť dovnútra (proti dorazu). Aby ste sa uistili, že je správne umiestnená v mechanickej časti, musíte stlačiť tlačidlo spúšte až na doraz.
 3. Injekčná náplň sa má skontrolovať, či nie je vhodná pre toto pero alebo nie. To možno určiť na základe farebného kódu, ktorý je na čiapke Penfill a zodpovedá špecifickému typu lieku.
 4. Inštalácia kazety sa vykonáva v držiaku tak, aby sa viečko otočilo dopredu. Potom je potrebné prepojiť mechanické telo a časť s penfill, čakajúc na objavenie sa signálu.
 5. Na vpich je potrebná ihla na jednorazové použitie. Je v špeciálnom balení. Ak chcete z neho vybrať, musíte tiež odstrániť nálepku. Ihla je pevne priskrutkovaná k špeciálnej časti na konci rukoväte. Potom sa odstráni ochranný kryt. Prepichovacie ihly majú rôzne dĺžky a líšia sa v priemere.
 6. Pred vykonaním injekcie je potrebné posunúť dávkovač o niekoľko krokov a uvoľniť vytvorený vzduch. Na stanovenie dávky hormónu je potrebné po objavení sa kvapky lieku, ktorá nasleduje za vzduchom.
 7. Po vložení ihly pod kožu, stlačte tlačidlo na tele, aby sa zabezpečilo podanie lieku.

Video inštrukcia na prípravu inzulínového pera na výstrel:

Je dôležité si uvedomiť, že jednorazové ihly by sa mali vyberať individuálne s prihliadnutím na vek a zvláštnosti organizmu.

Čo je inzulín vhodný pre injekčné pero Novopen 4

Pacienti s diabetom sú často odsúdení na sedenie na inzulíne. Potreba konštantných injekcií často potláča diabetikov, pretože neustála bolesť injekcií pre väčšinu z nich sa stáva neustálym stresom. Počas 90 rokov existencie inzulínu sa však radikálne zmenili spôsoby jeho podávania.

Vynález pre diabetikov bol vynálezom najpohodlnejších a najbezpečnejších injekčných striekačiek novopen 4. Tieto ultramoderné modely nie sú prospešné len pre pohodlie a spoľahlivosť, ale tiež vám umožňujú udržiavať hladinu inzulínu v krvi čo možno bezbolestne.

Aká je táto inovácia vo svete zdravotníckych výrobkov, ako ju používať a aký typ inzulínu je nová striekačka na pero 4.

Ako je usporiadaná injekčná striekačka na pero

Injekčné perá sa objavili v lekárni reťazca a lekárskych zariadení obchody asi pred 20 rokmi. Tento „zázrak technológie“ ocenia najmä tí, ktorí musia „sedieť na ihle“ pre život - diabetikov.

Navonok takáto striekačka vyzerá veľkolepá a vyzerá skôr ako piestové plniace pero. Jeho jednoduchosť je fenomenálna: tlačidlo je namontované na jednom konci piestu a ihla vyskočí z druhého. Do vnútornej dutiny injekčnej striekačky sa vloží náplň s objemom inzulínu 3 ml.

Jeden inzulín náplň je často dosť pre pacientov niekoľko dní. Otáčanie dávkovača v koncovej časti striekačky upravuje požadovaný objem liečiva pre každú injekciu.

Je obzvlášť dôležité, aby v náplni bola vždy rovnaká koncentrácia inzulínu. 1 ml inzulínu obsahuje 100 IU tohto lieku. Ak naplníte náplň (alebo náplň) na 3 ml, potom bude obsahovať 300 PIECES inzulínu. Dôležitou vlastnosťou všetkých striekačiek je ich schopnosť používať inzulín len od jedného výrobcu.

Ďalšou unikátnou vlastnosťou všetkých striekačiek je ochrana ihiel proti neúmyselným dotykom nesterilných povrchov. Ihla v týchto modeloch striekačiek je vystavená len v čase injekcie.

Konštrukcia pera striekačky obsiahnutá v rovnakých princípoch štruktúry ich prvkov:

 1. Robustné puzdro v otvore, ktorý je vložený do puzdra s inzulínom. Telo injekčnej striekačky je na jednej strane otvorené. Na jeho konci je tlačidlo, ktoré reguluje požadovanú dávku lieku.
 2. Na zavedenie inzulínu 1ED je potrebné stlačiť tlačidlo na tele. Stupnica na injekčných striekačkách podobného dizajnu sa vyznačuje osobitnou jasnosťou a čitateľnosťou. Je to dôležité pre zrakovo postihnutých, starších ľudí a deti.
 3. V puzdre striekačky je puzdro, na ktorom je umiestnená ihla. Po použití sa ihla odstráni a na injekčnú striekačku sa nasadí ochranný kryt.
 4. Všetky modely striekačiek sú vždy uchovávané v špeciálnych prípadoch pre ich lepšiu ochranu a bezpečnú prepravu.
 5. Táto konštrukcia striekačky je ideálna pre použitie na cestách, pri práci, kde je s bežnou injekčnou striekačkou zvyčajne spojené množstvo ťažkostí a možnosť hygienických porušení.

Novopen v skratke 4

Novopen 4 odkazuje na injekčné perá novej generácie. Anotácia k tomuto produktu hovorí, že rukoväť Novopen 4 sa vyznačuje vlastníctvom:

 • Spoľahlivosť a pohodlie;
 • Prístupnosť aj pre deti a starých ľudí;
 • Dobre rozlíšiteľný digitálny indikátor, 3 krát väčší a jasnejší ako u starších modelov;
 • Kombinácia vysokej presnosti a kvality;
 • Záruky výrobcu po dobu najmenej 5 rokov na vysoko kvalitnú prácu tohto modelu striekačky a presnosť dávky inzulínu;
 • Dánska výroba;
 • Vydania v Európe v dvojfarebnej verzii: modrá a strieborná, na použitie rôznych typov inzulínu (v Rusku sú strieborné striekačky a nálepky sa používajú na ich označenie);
 • Dostupný objem náplne 300 jednotiek (3 ml);
 • Zariadenie s kovovou rukoväťou, mechanickým dávkovačom a kolieskom na nastavenie požadovanej dávky;
 • Dodanie modelu tlačidlu na vstup a uvoľnenie dávky s maximálnou hladkosťou a krátkym zdvihom;
 • S jedným prírastkom 1 jednotky a možnosťou zavedenia 1 až 60 IU inzulínu;
 • S vhodnou koncentráciou inzulínu U-100 (vhodný pre inzulíny s koncentráciou 2,5-krát vyššou ako štandardná koncentrácia U-40).

Mnoho pozitívnych vlastností injektora Novopen 4 mu umožňuje výrazne zlepšiť kvalitu života ľudí s diabetom.

Prečo milovať injekčné pero Novopen 4 pacienti s diabetom

Pochopíme, prečo je pero injekčnej striekačky novopen 4 lepšie ako zvyčajná jednorazová striekačka.

Z hľadiska pacientov a lekárov má tento konkrétny model striekačiek v porovnaní s podobnými modelmi nasledujúce výhody: t

 • Štýlový dizajn a maximálna podobnosť s rukoväťou piestu.
 • Pre starších alebo zrakovo postihnutých ľudí je k dispozícii veľká a dobre odlíšiteľná škála.
 • Po podaní dávky inzulínu tento model rukoväte injekčnej striekačky okamžite indikuje kliknutie.
 • Ak sa dávka inzulínu vyberie nesprávne, je ľahké pridať alebo oddeliť jeho časť.
 • Po podaní injekcie sa ihla musí odstrániť až po 6 sekundách.
 • Pre tento model sú perá pre striekačky vhodné len pre špeciálne značkové kazety (vyrábané Novo Nordisk) a špeciálne jednorazové ihly (Novo Fain).

Plne oceníte všetky výhody tohto modelu môžu len ľudia, ktorí sú neustále nútení znášať problémy s injekciami.

Inzulín vhodný na injekčnú striekačku Novopen pen 4

Novopen 4 je „priateľský“ s inzulínovými odrodami, ktoré vyrába len dánska farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk:

Dánska spoločnosť Novo Nordisk bola založená v roku 1923. Je najväčší vo farmaceutickom priemysle a špecializuje sa na výrobu liekov na liečbu závažných chronických ochorení (hemofília, cukrovka, atď.) Spoločnosť má podniky v mnohých krajinách vrátane av Rusku.

Niekoľko slov o inzulínoch tejto spoločnosti, ktoré sú vhodné pre vstrekovač Novopen 4:

 • Rayzodeg je kombináciou dvoch krátkych a predĺžených inzulínov. Jeho účinok môže trvať viac ako jeden deň. Použite raz denne pred jedlom.
 • Tresiba má dlhodobý účinok: viac ako 42 hodín.
 • Novorapid (ako väčšina inzulínov tejto spoločnosti) je analógom ľudského inzulínu s krátkym účinkom. Zavedené pred jedlom, najčastejšie v oblasti brucha. Povolené prijímať tehotné a dojčiace ženy. Často je komplikovaná hypoglykémiou.
 • Levomir má dlhodobý účinok. Používa sa pre deti od 6 rokov.
 • Protafan označuje lieky s priemerným trvaním účinku. Povedzme, že pre tehotné ženy.
 • Actrapid HM je liek s krátkodobým účinkom. Po úprave dávky je prijateľný pre príjem do gravidity a laktácie.
 • Ultralente a Ultralente MS sú dlhodobo pôsobiace liečivá. Vyrobené z hovädzieho inzulínu. Spôsob použitia určuje lekár. Povolené na použitie u gravidných a laktujúcich.
 • Ultrathard má dvojfázový efekt. Vhodné pre diabetes so stabilným priebehom. Počas tehotenstva alebo dojčenia je možné.
 • Zmiešaný 30 NM má dvojfázový účinok. Pod dohľadom lekára sa používa tehotná a dojčiaca. Schémy použitia sa vypočítajú individuálne.
 • Novomix označuje dvojfázový inzulín. Obmedzené na tehotné ženy, povolené na laktáciu.
 • Monotard MC a Monotard NM (dvojfázová) sú inzulín s priemerným trvaním účinku. Nie je vhodný na na / v úvode. Monotard NM sa môže podávať gravidným alebo laktujúcim.

Novopen 4 - oficiálny návod na použitie

Ponúkame krok za krokom návod na prípravu injekčnej striekačky Novopen 4 na podávanie inzulínu:

 1. Pred podaním injekcie si umyte ruky, potom odstráňte ochranný kryt a odskrutkujte držiak náplne z držadla.
 2. Stlačte tlačidlo úplne nadol, až kým nebude stopka vo vnútri striekačky. Odstránenie kazety umožňuje, aby sa tyč ľahko a bez stlačenia piestu pohybovala.
 3. Skontrolujte integritu kazety a jej súlad s typom inzulínu. Ak je liek zakalený, má sa zmiešať.
 4. Nainštalujte kazetu do držiaka tak, aby viečko smerovalo dopredu. Zaskrutkujte kazetu k rukoväti, kým nezacvakne.
 5. Odstráňte ochrannú fóliu z jednorazovej ihly. Potom ihlu naskrutkujte na uzáver injekčnej striekačky s farebným kódom.
 6. Pripevnite pero do hornej polohy ihlou nahor a uvoľnite vzduch zo zásobníka. Pre každého pacienta je dôležité zvoliť jednorazovú ihlu s ohľadom na jej priemer a dĺžku. Pre deti musíte mať najtenšie ihly. Potom je injekčné pero pripravené na injekciu.
 7. Pero injekčnej striekačky sa uchováva pri izbovej teplote v osobitnom prípade mimo dosahu detí a zvierat (najlepšie v uzavretej skrinke).

Nevýhody Novopenu 4

Okrem množstva výhod má módna novinka vo forme injekčného pera novopen 4 svoje nevýhody.

Medzi hlavné patria:

 • Dostupnosť pomerne vysokej ceny;
 • Nedostatočná oprava;
 • Nemožnosť použitia inzulínu od iného výrobcu;
 • Nedostatok rozdelenia „0,5“, ktorý neumožňuje každému používať túto injekčnú striekačku (vrátane detí);
 • Prípady úniku lieku zo zariadenia;
 • Potreba dodať niekoľko podobných injekčných striekačiek, ktoré sú finančne nákladné;
 • Obtiažnosť zvládnutia tejto injekčnej striekačky pre niektorých pacientov (najmä deti alebo starších ľudí).

Inzulínové pero na podávanie inzulínu novopen 4 je možné zakúpiť v lekárenskom reťazci, v predajniach zdravotníckych pomôcok alebo objednať online. Mnoho ľudí si objednáva tento model inzulínových striekačiek pomocou internetových obchodov alebo platforiem, pretože nie všetky 4 mestá v Novopene 4 sú k dispozícii na predaj.

Stručne povedané, môžeme povedať, že Novopen inzulínová striekačka 4 pero si zaslúži veľa dobrej spätnej väzby a má obrovský dopyt medzi pacientmi. Moderná medicína dlhodobo nepovažuje diabetes za verdikt a takéto modifikované modely uľahčujú život pacientom, ktorí užívajú inzulín celé desaťročia.

Niektoré nevýhody týchto modelov striekačiek a ich drahá cena nie sú schopné zatieniť si zaslúženú slávu.